U lijkt een niet-ondersteunde browser te gebruiken...
Verouderde browsers kunnen uw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, moet u upgraden naar een nieuwere browser.
<>[:swvar:text:343:]

Algemene voorwaarden van Markand BV

Artikel 1: Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elk tot stand gekomen overeenkomst en op alle geleverde diensten tussen Markand en haar klanten.

1.2. In het kader van de algemene voorwaarden zal Markand betekenen: Markand BV, vennootschap naar Belgisch recht, met haar maatschappelijke zetel te 9500 GERAARDSBERGEN, Leliestraat 10 en met ondernemingsnummer BE 0744.887.051. Het begrip klanten omvat elke afnemer van diensten van Markand, in welk kader of in welke hoedanigheid ook.

1.3. Door het bestellen van diensten, bevestigt de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en bevestigt hij deze integraal te aanvaarden.

1.4. Indien er tussen de klant en Markand een bijzondere overeenkomst wordt gesloten, primeren de bepalingen van deze bijzondere overeenkomst op de bepalingen van de algemene voorwaarden ingeval van tegenstrijdigheid, zelfs indien deze algemene voorwaarden van latere datum dateren. Waar de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet tegenstrijdig zijn met een bijzondere overeenkomst tussen Markand en de klant, gelden zij als supplementaire bepalingen.

1.5. Indien Markand in gebreke blijft om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, impliceert dat niet dat zij afstand doet van of verzaakt aan de toepassing van deze voorwaarden.

1.6. Indien er tegenstrijdigheid zou zijn tussen de Nederlandse versie van de onderhavige algemene voorwaarden van Markand en een anderstalige versie, primeert de Nederlandstalige versie.

1.7. De nietigheid van één of meerdere bepalingen uit de algemene voorwaarden, heeft geen invloed op de andere bepalingen die desgevallend van kracht blijven.

1.8. Markand behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen.


Artikel 2. Voorwerp van de dienstverlening

2.1. De dienstverlening van Markand heeft betrekking op adviesverlening, bijstand en opleidingen inzake bedrijfsbeheer, marketing en communicatie, en gerelateerde materies. Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van Markand bij aanvang van de werkzaamheden schriftelijk overeenkomen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen en/of uitbreiden.

2.2. De samenwerkingsovereenkomst komt tot stand als de volgende twee voorwaarden cumulatief vervuld zijn: (1) de klant heeft de overeenkomst ondertekend teruggestuurd en (2) Markand heeft de door de klant getekende overeenkomst zelf ondertekend en terug gestuurd naar de klant. Iedere wijziging en/of aanvulling van de opdracht dient schriftelijk te gebeuren met het uitdrukkelijk akkoord van beide partijen.

2.3. Dergelijke overeenkomst vervangt alle eerdere (mondeling of schriftelijk) gesloten overeenkomsten tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken door partijen.


Artikel 3. Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Alle offertes en prijsopgaven van Markand zijn vrijblijvend en slechts geldig voor de duurtijd zoals opgenomen in de overeenkomst/offerte, of bij gebreke daarvan: gedurende 30 kalenderdagen vanaf de verzending van de overeenkomst/offerte.

3.2. Markand behoudt zich het recht voor om na het opmaken van de offerte, doch vóór de totstandkoming van de overeenkomst, haar offerte te annuleren indien de prijzen van haar eigen onderaannemers, leveranciers en/of goederen op basis waarvan de offerte werd opgesteld, wijzigen.

3.3. Elke offerte, overeenkomst of prijsopgave is slechts geldig voor de daarin bepaalde opdracht en geldt niet voor eventuele volgende opdrachten, tenzij partijen dit uitdrukkelijk anders overeenkomen.

3.4. Markand beschouwt als haar opdrachtgever de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan Markand heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men in opdracht handelt van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment aan Markand worden meegedeeld. Degene die een bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

3.5.Het is de opdrachtgever verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Markand afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Markand. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

3.6. De prijzen vermeld in de offertes van Markand zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

3.7. Markand behoudt zich het recht voor om aan de klant bijkomende kosten te factureren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht (zoals bijvoorbeeld voor de aankoop van specifiek materiaal) dit alles, en voor zover als mogelijk, in onderling overleg.


Artikel 4. Verbintenissen van Markand

4.1. Markand verbindt er zich toe de opdracht naar best vermogen uit te voeren doch verleent geen garanties aan de klant voor het doen slagen van de opdracht. Het uitvoeren van de opdracht en bij uitbreiding alle contractuele verbintenissen tussen partijen (behalve de betalingsverplichtingen van de klant), betreft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Partijen kunnen hier uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst van afwijken waarin Markand uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

4.2. Alle opdrachten worden naar best vermogen uitgevoerd door Markand. Markand heeft daarbij de mogelijkheid de opdrachten geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan externe partners, waarbij onderhavige algemene voorwaarden onverminderd van toepassing blijven.

4.3. Markand verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. Elke vermelde uitvoeringstermijn geldt slechts als streefdatum. De overschrijding van deze termijn kan niet aanzien worden als geldige reden tot verbreking van de overeenkomst en/of aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid. Markand is geenszins aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten is aan de klant, aan derden of overmacht.

4.4. Markand neemt passende organisatorische en administratieve maatregelen om te voorkomen dat belangenconflicten inzake adviesverlening tussen haar klanten onderling, de belangen van deze laatsten zouden schaden. De klant dient Markand op de hoogte te brengen van elke informatie in haar bezit waaruit zou blijken dat Markand zich in een conflictsituatie kan bevinden (bij wijze van niet-limitatief voorbeeld: de naam van het bestuur/bedrijf waarvoor een advies wordt gevraagd, dient steeds meegedeeld te worden aan Markand). Dienvolgens, behoudt Markand zich om deontologische redenen het recht voor om een opdracht te weigeren indien belangenconflicten zich kunnen voordoen welke de belangen van haar klanten zou kunnen schaden.


Artikel 5. Medewerking van de klant

5.1. Markand doet er alles aan om aan haar klanten een optimale dienstverlening te verstrekken. Een vlotte interactie en samenwerking tussen Markand en de klant is daarbij noodzakelijk. De dienstverlening van Markand is immers maatwerk, gebaseerd op concrete feiten. De klant dient spontaan en onmiddellijk alle informatie te verstrekken die met de opdracht verbonden is. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, informatie en stukken. Markand is er niet toe gehouden controle uit te oefenen op de inhoud, de juistheid en de volledigheid van de gegevens die de klant haar verstrekt.

5.2. Indien de klant zijn noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig of niet conform de afspraken verleent, staat het Markand vrij om voor de klant geen werkzaamheden meer te verrichten en de overeenkomst op eenvoudig schriftelijk verzoek en zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, op te schorten of te beëindigen. Markand is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien. Markand kan van haar klant een schadevergoeding eisen voor de schade die zij uit de beëindiging heeft geleden.


Artikel 6. Vergoeding – Klachten - Betaling

6.1. Markand rekent haar dienstverlening aan volgens uurtarieven, dagtarieven of andere methoden, dewelke in overeenkomst met de klant zijn bepaald. Het tarief wordt mede vastgelegd op basis van de aard, de complexiteit, de inzet en het dringend karakter van de zaak. De toegekende tarieven creëren geen rechten naar toekomstige opdrachten toe. Ook elke toegekende korting is éénmalig en schept geen rechten naar de toekomst. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zullen alle overeengekomen prijzen jaarlijks worden aangepast om de stijgende werkingskosten te dekken. Deze verhoging mag op jaarbasis niet meer bedragen dan de aanpassing aan de index van de consumptieprijzen + 1%.

6.2. Markand kan aan de klant voor de aanvang van en in de loop van zijn werkzaamheden om één of meerdere voorschotten verzoeken. Na afhandeling van de opdracht zal de klant een eindafrekening ontvangen waarbij de betaalde voorschotten op het totale bedrag in mindering worden gebracht.

6.3. De verschuldigde prijzen, verhoogd met de BTW, worden per factuur aangerekend en zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant betaalbaar via overschrijving op het bankrekeningnummer BE36068936230081 BIC: GKCCBEBB van Markand binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de factuurdatum, behoudens andersluidende bepaling op de factuur.

6.4. Klachten betreffende de verstrekte diensten zullen duidelijk omschreven zijn, zoniet kunnen ze niet worden aanvaard. Klachten dienen schriftelijk onder de vorm van een aangetekende brief op de zetel van Markand toe te komen ten laatste veertien dagen na factuurdatum. Bij gebreke daarvan wordt de factuur beschouwd definitief aanvaard te zijn door de klant en is de klacht in elk geval onontvankelijk. Klachten omtrent een deel van de factuur ontslaan de klant niet van zijn verplichting de factuur en inzonderheid het niet betwiste deel ervan te betalen binnen de gestelde termijn.

6.5. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de factuur, wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met (A) een nalatigheidsinterest gelijk aan een interestvoet van 1,5% per maand aan te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot op de datum van volledige betaling evenals (B) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de reeds verschuldigde sommen aan te rekenen met een minimum van 100 EUR, onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering volgen.

6.6. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt al de andere, zelfs niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Daarenboven behoud Markand zich het recht om de uitvoering van haar werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken klant te schorsen tot op het ogenblik dat alle facturen integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de klant met onmiddellijke ingang te beëindigen. Voormelde geldt onverminderd het recht voor Markand om schadevergoeding te eisen voor alle door haar geleden schade. Markand is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de klant.

6.7. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde interesten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene voorwaarden.


Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Een partij is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door bewezen tekortkomingen die aan haar zijn toe te schrijven binnen de grenzen van dit artikel. Indien een partij haar verbintenissen schendt, dan zal ze door de andere partij in gebreke worden gesteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te geschieden binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de inbreuk en in redelijk detail de aard van de tekortkoming te beschrijven.

De ingebrekestelling dient de in gebreke blijvende partij een redelijke periode te geven om de tekortkoming te verhelpen. Indien mogelijk zal Markand de fout op eigen kosten herstellen. De klant zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding.

De aansprakelijkheid van de partijen zal in ieder geval beperkt zijn tot geleden voorzienbare, rechtstreekse directe schade, met uitsluiting van gevolgschade en indirecte schade. Onder gevolgschade wordt, niet limitatief, verstaan: schade of verlies dat niet rechtstreeks en onmiddellijk voortvloeit uit een contractuele en/of buitencontractuele wanprestatie, maar in plaats daarvan onrechtstreeks en/of na verloop van enige tijd, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, onderbreking of stagnatie van de bedrijfsactiviteiten, toename van personeelskosten en/of de kosten van de personeelsafvloeiing, schade bestaande uit of als gevolg van aanspraken van derden, gebrek aan verwachte besparingen of voordelen en verlies van gegevens, winst, tijd of inkomsten, verlies van orders, verlies van klanten, stijging van overheadkosten, gevolgen van een staking, ongeacht de oorzaken hiervan.

7.2. Een eventuele aansprakelijkheid in hoofde van Markand en/of haar onderaannemers en aangestelden, zowel contractueel als buitencontractueel, wordt altijd beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag excl. BTW dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden, en bij gebreke aan dergelijk dossier tot maximaal € 7.500 per schadegeval. 7.3. Markand is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies, vernietiging of beschadiging van documenten, brochures, papieren of andere informatiedragers zoals usb-sticks of dvd’s, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld van Markand voor de goede uitvoering van de opdracht. De verzending ervan gebeurt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

7.4. Niettegenstaande Markand redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de klant tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. Markand aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van Markand.


Artikel 8. Overmacht

8.1. Geen van beide partijen is tegenover de andere aansprakelijk voor een vertraging of niet-uitvoering van haar verbintenissen indien deze te wijten is aan overmacht. Voorbeelden van overmacht zijn: oorlog, opstanden, rellen, ontploffingen, ongevallen, brand, overstromingen, stakingen of sociale conflicten, lock-outs, ziekte, maatregelen van overheidswege, vertragingen bij leveranciers, storingen in de dienstverlening van internetproviders, gebreken in de apparatuur van de andere partij, gebrek aan vervoermateriaal, enz. Indien overmacht een partij belet om haar verbintenissen krachtens de overeenkomst tussen partijen gedurende een ononderbroken periode van meer dan drie (3) maanden na te komen, dan kan de andere partij de samenwerking beëindigen zonder enige verdere schadeloosstelling met uitzondering van de reeds geleverde werkzaamheden door Markand. De klant zal immers steeds gehouden zijn de reeds geleverde werkzaamheden door Markand te voldoen.


Artikel 9. Vertrouwelijkheid

9.1. De partijen verbinden zich ertoe de gegevens waartoe zij toegang hebben niet aan derde partijen mee te delen, deze informatie niet voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van de overeenkomst en dergelijke gegevens alleen mee te delen aan werknemers, aangestelden en vertegenwoordigers voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is en op voorwaarde dat dergelijke partijen gebonden zijn door verplichtingen tot geheimhouding die in wezen vergelijkbaar zijn met deze bepaling. De partijen zorgen voor de nodige beveiliging om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren.

9.2. In geval van overtreding van artikel 9.1, zal de overtredende partij gehouden zijn tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan 3.000,00 euro per inbreuk, onverminderd het recht van de andere Partij om een hogere schadevergoeding te eisen, mits zij haar reële schade bewijst.

9.3. In geval van beëindiging van de overeenkomst, zal elke partij alle vertrouwelijke informatie van de andere partij, die zij in de uitvoering van de overeenkomst van de andere partij ter beschikking heeft gekregen op welke drager ook – waaronder alle eventuele kopieën – onmiddellijk aan die partij teruggeven van wie de vertrouwelijke informatie afkomstig is.


Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Tussen partijen is er geen overdracht van intellectuele eigendom. Elke partij behoudt dan ook de intellectuele eigendomsrechten op de bekend gemaakte respectievelijk ontwikkelde adviezen, documenten, slides, websites, apps en andere tools. Het is verboden deze adviezen, documenten, slides, websites, apps en andere tools te vervreemden, te verpanden of over te dragen aan derden zonder toestemming van de andere partij.

10.2. In geval van overtreding van artikel 10.1, zal de overtredende partij gehouden zijn tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan 3.000,00 euro per inbreuk, onverminderd het recht van de andere partij om een hogere schadevergoeding te eisen, mits zij haar reële schade bewijst.


Artikel 11. Annulering

11.1. Elke annulering van een opdracht door een opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Markand. Alle ingeplande dagen die later dan 10 werkdagen voor de uitvoering ervan worden geannuleerd, zullen voor het volledige bedrag worden gefactureerd, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.


Artikel 12. Duurtijd en einde van de opdracht

12.1. De dag waarop de overeenkomst in werking treedt, de duur, de opzegtermijn en de eventuele automatische verlengingen worden beschreven in het contract tussen Markand en de klant. De opzeg dient bij aangetekend schrijven aan de andere partij te worden aangezegd mits doorlopen van een opzegtermijn van 2 maanden die ingaat de derde werkdag na de datum van verzending van het aangetekend schrijven.

12.2. Bij gebreke aan specifieke bepalingen wordt de opdracht aangevat na ontvangst van het ondertekend contract. Alle geleverde prestaties en gedane kosten worden gefactureerd vanaf die datum.

12.3. Het contract neemt automatisch een einde door het overlijden, het kennelijk onvermogen, de vereffening of het faillissement van de klant. Bij kennelijk onvermogen of faillissement eindigt het contract van rechtswege op het ogenblik dat de betalingen aan Markand gestaakt worden.


Artikel 13. Ondertekening

13.1. In het geval een ondertekend exemplaar van het contract meegedeeld wordt via email met een “pdf” of “jpeg” gegevensbestand of via een andere exacte kopie, zal de erin opgenomen handtekening een geldige en bindende verbintenis creëren in hoofde van de ondertekenaar (of in wiens naam en voor wiens rekening de handtekening werd geplaatst) met dezelfde waarde, kracht en effect alsof ze origineel was.


Artikel 14. Persoonsgegevens

14.1. Op grond van de overeenkomst is het mogelijk dat persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden zoals vermeld in deze overeenkomst. De persoonsgegevens zullen alleen verwerkt worden indien dit noodzakelijk voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst (doeleinden zijn onder meer het leveren van diensten aan de opdrachtgever, de opdrachtgever informeren over nieuwe producten die nauw verband hebben met het product dat voorwerp uitmaakt van de overeenkomst).

Indien Markand persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden, zal zij hiervoor voorafgaandelijk de toestemming vragen van de klant. Markand zal aan de klant de mogelijkheid geven om zijn rechten uit te oefenen die betrekking hebben op zijn persoonsgegevens. De klant wordt over deze rechten (en tal van andere zaken) geïnformeerd in de privacypolicy, zoals deze wordt opgenomen op de website www.markand.be. De gegevens worden bijgehouden gedurende de duur van de overeenkomst.


Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1. Alle overeenkomsten tussen Markand en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

15.2. Partijen komen overeen om voor elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomst, voorafgaandelijk aan elke rechtsgang, alle middelen aan te wenden ten einde tot een minnelijke oplossing te komen.

15.3. Bij gebreke aan minnelijke oplossing omtrent voornoemde geschillen, zal het geschil exclusief toebehoren aan de rechtbanken van het arrondissement alwaar de maatschappelijke zetel van Markand is gelegen, onverminderd het recht van Markand om te dagvaarden voor de rechtbanken van de plaats waar de maatschappelijke zetel van de klant en/of zijn gewoon adres is gelegen.Markant marketingadvies. Van strategie tot resultaat.

Leliestraat 10
9500 Geraardsbergen, België
BE 0744.887.051

+32 (0) 475 42 05 95
info@markand.be
  • Anne Dierickx, Markand, 2021